นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

 

ปัจจุบันข้อมูลถือเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจและให้ความสำคัญ ดังนั้นเราจึงตระหนักเป็นอย่างดีในการมุ่งเน้นที่จะให้ข้อมูลที่ดีที่สุดและถูกต้องที่สุด แก่ผู้ติดตามเว็บไซต์ของเรา สิ่งสำคัญเหนืออื่นใดสำหรับเรา คือการได้รับความไว้วางใจจากผู้อ่าน และผู้ติดตามเว็บไซต์ทุกท่าน ดังนั้น www.mekamtob.com จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเราในการรักษาความลับ สำหรับข้อมูลของบุคคลใดก็ตาม ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.mekamtob.com

ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อการค้นหาข้อมูล ติดตามข่าวสาร แบ่งปันความคิดเห็นต่างๆ กับเรา และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเราได้ โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้เราทราบ และหากท่านไม่ประสงค์ได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติมจากเรา ท่านไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์ เราสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราได้อย่างต่อเนื่อง เราอาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

adsbygoogle

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ติดตามเว็บไซต์ของเรานั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงข้อมูลภายในเว็บไซต์ของเราอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกนำไปใช้, เก็บรวบรวม, หรือสงวนไว้ หากเราไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัคร และโดยทางบริการเสริมซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ลักษณะทางภูมิภาคและที่อยู่อาศัยแก่เรา เราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเรา ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชมของเราจะถูกเก็บรวบรวม และสงวนไว้ในระหว่างระยะเวลาที่เรา และท่านยังคงมีความสัมพันธ์ทางการติดต่อสื่อสารกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์มายังเรา เราจะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างกันในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นมีความกระจ่างชัดมากน้อยเพียงใด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่จัดสรร หรือ จำหน่าย จ่าย แจก ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ท่านได้ร้องขอ และให้อำนาจแก่เรา หรือ ข้อมูลที่จัดสรรนั้น เป็นไปเพื่อช่วยให้การเรี่มต้นกิจกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ ข้อมูลที่จัดสรรนั้น ได้จัดสรรให้แก่สำนักงานข้อมูลที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ หรือจัดสรรให้แก่ผู้แทนในการรายงานข้อมูลซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้น เป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น เราอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ เรายังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา แก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ ซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

เราจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยผู้ที่ไม่มีอำนาจที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

adsbygoogle